Organizačná štruktúra

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave je v oblasti vedy a techniky v rámci SR osobitnou štruktúrou, pretože je budované ako nezávislé štátne prístrojové centrum so špičkovou technikou, využiteľnou pre všetky rezorty. Jeho štruktúra, program a systém riadenia vytvárajú predpoklady pre plnenie výskumných priorít a dlhodobých cieľov s dôrazom na efektívny rozvoj ľudských zdrojov vytváraním projektových tímov so spolupracujúcimi organizáciami.
Tomuto špecifickému postaveniu je prispôsobená aj jeho organizačná štruktúra, ktorá sa aktualizovala v r. 2021 keď sa MLC stalo súčasťou CVTI SR. Výskumné priority MLC sú definované v súlade so Štátnym programom výskumu a vývoja a predstavujú horizontálnu technologickú podporu vedných oblastí definovaných v Prognóze rozvoja a využívania vedy a techniky do r. 2015, zameraných na nanomateriály a materiálový výskum, informačné a komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicínu. Z uvedených dôvodov sú pracoviská MLC rozdelené do dvoch tematických oddelení: Oddelenie laserových technológií a Oddelenie biofotoniky, ktoré sú doplnené o externé pracoviská na UPJŠ v Košiciach, FaF UK v Bratislave a na OUSA v Bratislave kde sa nachádzajú spoločné pracoviská definované zmluvami o spolupráci.

Vedenie MLC:

Riaditeľ: Prof. Ing. František Uherek, PhD.
Zástupca riaditeľa: RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Oddelenie laserových technológií: RNDr. Milan Držík, PhD.
Oddelenie biofotoniky:     Doc. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD.
Oddelenie ekonomicko-správne: Ing. E. Navrátilová

I. Oddelenie laserových technológií

Oddelenie sa zameriava na výskum a aplikácie intenzívnych laserových zväzkov v technológiách; materiálovú analýzu s orientáciou na chemické zloženie; diagnostiku materiálov a moderných mikro- a nano-rozmerných prvkov; testovanie mechanicko/tepelných vlastností a charakterizáciu materiálov pre mikroelektroniku; ultrarýchlu spektroskopiu a nelineárnu optiku vo VIS-NIR a THz oblastiach; prenos, spracovanie a záznam informácií v optickej oblasti, charakterizáciu optoelektronických prvkov.

Laboratóriá:

 • I.1. Laboratórium informačných technológií
 • I.2. Laboratórium laserových mikrotechnológií
 • I.3. Laboratórium hmotnostnej spektroskopie sekundárnych iónov
 • I.4. Laboratórium aplikovanej optiky
 • I.5. Laboratórium analýzy materiálov a povrchov
 • I.6. Laboratórium femtosekundovej spektroskopie

II. Oddelenie biofotoniky

Oddelenie sa zameriava na výskum a aplikácie moderných experimentálnych metód biofotoniky a laserových technológií v oblasti vied o živote, najmä v biofyzike, biochémií, medicíne, biológií, farmakológií a biomedicínskej fyzike. Medzi najdôležitejšie vedecké úlohy riešené na oddelení patria o.i štúdium polymérnych komplexov a ich interakcie s izolovanými bunkami; štúdium spektrálne a časovo rozlíšenej fluorescencie endogénnych flavínov v živých bunkách; štúdium mechanizmov vzniku a farmakologického ovplyvnenia experimentálnej hypertrofie ľavej komory srdca; štúdium protinádorového pôsobenia prírodných fotosenzibilizátorov na molekulovej a bunkovej úrovni; klinická aplikácia fotodynamickej terapie a diagnostiky nádorov a v neposlednej rade vývoj a implementácia algoritmov pre oblasť spracovania a vizualizácie viacrozmerných biomedicínskych dát.

Laboratóriá:

 • II.1. Laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie
 • II.2. Laboratórium biofotoniky bunky
 • II.3. Laboratórium zobrazovania a vizualizácie

III. Externé pracoviská

 • III.1     Laboratórium aplikovanej biofyziky a farmakológie, UPJŠ Košice
 • III.2    Laboratórium biofotonických technológií, Fakulta prírodných vied, UCM Trnava
 • III.3     Oddelenie laserovej medicíny, OUSA Bratislava

IV.Oddelenie ekonomicko-správne

 • IV.1.    Sekretariát
 • IV.2.    Personalistika a spracovanie miezd
 • IV.3.    Ekonomika a menežment projektov
 • IV.4.    Informačné stredisko
 • IV.5.    Technicko – prevádzkové stredisko

mlc