Vedecká rada

Predseda: Prof. Ing. František Uherek, PhD.
Podpredseda: RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Tajomníčka: MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA.

členovia – interní:

RNDr. Milan Držík, PhD., vedúci oddelenia laserových technológií
Doc. Alžbeta Chorvátová, PhD., vedúca oddelenia biofotoniky
Prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Prof. MUDr. Peter Mlkvý CSc.

členovia – externí :

Mgr. Jozef Maculák, Ministerstvo školstva SR
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., Slovenská technická univerzita
Prof. RNDr. Andrej Pleceník, DrSc., Univerzita Komenského
RNDr. Eva Majková, DrSc., Slovenská akadémia vied
Ing. Peter Fodrek, PhD., Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií

dokumenty vedeckej rady