Laboratórium aplikovanej biofyziky a farmakológie

(spoločné pracovisko s Fakultou prírodných vied UPJŠ, Košice)

Vedúci:

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc

Zameranie:

Vedecké zameranie laboratória má interdisciplinárny charakter a vo svojej hlavnej časti je smerované predovšetkým do oblasti výskumu nových fotoaktívnych liečiv s perspektívnym uplatnením v diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Súčasťou vedeckého programu laboratória je aj rozvoj techník Ramanovej spektroskopie a jej aplikácie v molekulárnej biológií živej bunky, tkanív a orgánov.

Aktivity a vybrané aplikácie:

 • Štúdium štruktúry, funkcií, stability a dynamiky biomakromolekúl (proteíny, nukleové kyseliny, biologické membrány) a ich interakcií s nízkomolekulovými ligandami (predovšetkým liečivá)
 • Štúdium kolektívnych javov v biologických štruktúrach, molekulové modelovanie,
 • Charakterizácia fyzikálno-chemických vlastností fotoaktívnych molekúl využiteľných v diagnostike (PDD) a terapii nádorových ochorení (PDT)
 • Štúdium molekulových mechanizmov bunkovej smrti indukovanej fotodynamickými procesmi
 • Výskum a vývoj nano-časticových transportných systémov liečiv
 • Vývoj nano-časticových optických senzorov na detekciu stopových množstiev molekúl (liečivá, polutanty …)

Metódy a zariadenia:

 • Ramanova makro- a mikro-spektroskopia a zobrazovanie v UV-VIS oblasti (240-550nm)
 • Ramanova spektroskopia s využitím zosilnenia na kovových nanoštruktúrach (SERS)
 • Ramanova mikro-spektroskopia a zobrazovanie v kombinácii s optickou pinzetou
 • Fluorescenčná spektroskopia a zobrazovanie (aplikácia zelených fluorescenčných proteínov)
 • Mikrokalorimetria (ITC a DSC), stop-flow
 • Prediktívne modelovanie bunkových signálnych a metabolických ciest

lab01
lab02
lab03
lab04
lab05