Laboratórium biofotoniky bunky

Vedúci:

Doc. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD.

Zameranie:

Laboratórium sa zaoberá štúdiom živých buniek na nanometrovej úrovni pomocou použitia pokročilých biofotonických metód. Naším cieľom je hľadanie najlepších prístupov na pochopenie fungovania živých buniek využitím najnovších technológií v mikroskopií, elektrofyziológií a nanosekundovej časovo-rozlíšenej spektroskopií.

Aktivity a vybrané aplikácie:

Hlavné výskumné témy sa týkajú štúdia oxidatívneho metabolického stavu priamo v živých bunkách pomocou merania vlastnej (endogénnej) fluorescencie (predovšetkých rôznych typov flavoproteínov a NAD(P)H), sledovanej pomocou spektrálne a časovo rozlíšenej fluorescencie na úrovni piko- až nanosekúnd.
Sledovaný oxidatívny metabolický stav je korelovaný so štúdiom bunkovej morfológie zaznamenanej konfokálnou mikroskopiou, ako aj zmenami v membránovom potenciáli buniek indukovanom elektrofyziologickými metódami.
Laboratórium sa tiež zaoberá využitím špecificky značených fluorescenčných sond.
V ďalšom rozvoji laboratória sa budú aplikovať poznatky získané pri štúdiu fungovania bunky na navrhovanie zdokonalených a vylepšených biosenzorov a nanoštruktúr.
lbb01
lbb02
lbb03
lbb04
lbb05
lbb06