Ilc

Projekt Biofoto

Operačný program: 313000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Príjimateľ: Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Názov projektu: Nové metódy integrovanej nano-bio-fotoniky pre včasnú diagnostiku biologických a environmentálnych faktorov

Akronym: BIOFOTO

Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku napodporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 098 648,00 €

Požadovaná výška NFP: 1 098 648,00 €

Kód ŽoNFP: NFP313010T458

Kod projektu: ITMS 313011T458

Stručný popis projektu: Predkladaný projekt je zameraný na výskum a vývoj progresívnych metód integrovanej nano-bio-fotoniky pre včasnú diagnostiku biologických aenvironmentálnych faktorov. Táto oblasť zahŕňa o.i. vývoj nových techník pre generáciu a kontrolu spektrálnych, časových a priestorových vlastností krátkychlaserových impulzov, metódy optickej mikroskopie založené na pulznej laserovej excitácií, metódy multi-modálnej a korelatívnej mikroskopie a rozvoj prístupov prespracovanie rozsiahlych a viacrozmerných dát, a to v priamej väzbe na riešenie vybraných biomedicínskych aplikácií z oblastí prevencie a liečby ochorení svysokou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia) a stavov signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (metabolické a endokrinnéochorenia). Riešiteľ – Medzinárodné laserové centrum bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, ktorý predstavuje experimentálnu a teoretickú prácu vykonávanúnajmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach v zvolenej oblasti, bez plánovaného priamehouplatnenia alebo použitia v praxi. Primárnym cieľom projektu je rošíriť poznatkovú bázu v oblasti optickej diagnostiky, zobrazovania a dizajnu nano-biofotonickýchsenzorov.

Miesto realizácie: Trnava a Špačince (Západné Slovensko), Bratislava (Bratislavský kraj)

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu:V rámci realizácie projektu očakávame zvýšenie kľúčových ukazovateľov výskumu a vývoja, menovite v rámci hlavného trendu “Inovatívne diagnostické aterapeutické postupy a produkty personalizovanej/precíznej medicíny”, v ktorom bude realizovaný nezávislý výskum a vývoj zameraný na produktové línieProdukty používané na diagnostiku alebo monitorovanie ochorenia s využitím zobrazovacích technológií, vrátane zobrazovacích a optických prístrojov, a Produktyna báze nanotechnológií, vo funkčnej väzbe na odvetvie C32 – Iná výroba. V súlade s relevantným súborom politík RIS3 SK v oblasti Strategického cieľa 4: Zlepšenie kvality ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko, čiastkového cieľa Podporiť tvorbu medzinárodných tímov, Opatrenie 4.6 Podpora mobilityvysokokvalifikovaných pracovníkov, aktivita 4.6.2 Vytvorenie podmienok pre návrat vysokokvalifikovaných pracovníkov po absolvovaní praxí a stáží v zahraničíspäť na Slovensko a pre získanie vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia pre pôsobenie v SR, projekt prispeje k zvýšeniu počtu a intenzity zapojenia sazahraničných výskumníkov do VaV činností riešiteľa. V rámci udržateľnosti projektu očakávame zvýšenie počtu výskumníkov z iných inštitúcií ktorí využijúexpertízu a infraštruktúru MLC, čo sa odrazí na zvýšení počtu a kvality publikácií vo vedeckých periodikách a zborníkoch. Ďalšími výstupmi budú osvetovémateriály a podujatia pre študentov, odbornú a laickú verejnosť zamerané na popularizáciu nano-bio-fotoniky a jej aplikácií v oblasti biomedicíny.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk