Rovnosť príležitostí

V MLC sme proti akejkoľvek forme diskriminácie uplatňovanej proti zamestnancovi alebo potenciálnemu zamestnancovi pre jeho vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo rodinný stav, farbu pleti, rasy, náboženstva alebo národnosti alebo prípadné zdravotné postihnutie. (zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov -antidiskriminačný zákon).

Prijatie do MLC a možnosti ďalšieho rozvoja v ňom sú založené na objektívnych kritériách a osobných zásluhách.