Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie v MLC sa realizuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

A) Predbežné oznámenia

B) Výzvy na predloženie ponúk

C) Doklady a informácie k vyhlásenému verejnému obstarávaniu

D) Archív