Laboratórium femtosekundovej spektroskopie

Vedúci:

Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Zameranie:

Časovo rozlíšená spektroskopia s femtosekundovým rozlíšením nanorozmerových štruktúr vo viditeľnej oblasti, ultrarýchla nelineárna optika a optika mikroštruktúrnych vlákien, tvarovanie a diagnostika ultrakrátkych laserových impulzov, teraherzová spektroskopia.

Aktivity a vybrané aplikácie:

Naše činnosti sa dajú rozdeliť na dva hlavné výskumné smery: spektroskopiu a nelineárnu optiku, ktoré zapadajú do širšej problematiky vzájomného pôsobenia ultrakrátkych laserových impulzov s materiálom. V oblasti časovo rozlíšenej spektroskopie naše aktivity sú zamerané na štúdium vplyvu nanorozmerového uväznenia elektrónov, ktoré sú zodpovedné za spektrálne zmeny molekúl a klastrov vo viditeľnej oblasti. Časovo rozlíšené zaznamenávanie spektier dáva obraz o dynamike elektrónov, ktorá odzrkadluje mnohé procesy na atomárnej úrovni látky. Nelinárne vzájomné pôsobenie, ktoré sa pomerne ľahko dosahuje pomocou femtosekundových impulzov otvorí ďalší rozmer štúdia elektrónov a pridružených materiálových procesov. V tejto oblasti sa používajú prevážne mikroštruktúrne vlákna, ktoré uväznením femtosekundových impulzov na dlhé optické dráhy zosilnia nelineárnu interakciu. Pomocou nelinearít mikorštruktúrnych vlákien sa dá dosiahnuť účinné transformácie spektra femtosekundových impulzov s veľkým aplikačným potenciálom v spektroskopii resp. v laserových a informačných technológiách.

  • Fluorescenčné štúdie host-guest molekulových komplexov
  • Fluorescenčné štúdie vodivých polymérov
  • Spektrálne transformácie femtosekundových impulzov v nekonvenčných mikroštruktúrnych vláknach
  • Spektrálne transformácie energetických femtosekundových impulzov v plynoch
  • Pump-probe spektroskopia kovových nanočastíc
  • Terahertzová spektroskopia dielektrických látok

lfs01
lfs02
lfs03
lfs04