Laboratórium zobrazovania a vizualizácie

Vedúci:

RNDr. Anton Mateašik, PhD.

Zameranie:

Modelovanie, simulácie a vizualizácie komplexných interakcií a štruktúr v živých organizmoch na bunkovej úrovni, spracovanie a analýza experimentálnych dát získaných najmä mikroskopickými a spektrálnymi technikami (konfokálna mikroskopia so spektrálnym rozlíšením, časovo rozlíšené spektrálne techniky etc.), 3D skenovanie a laserová stereolitografia.

Aktivity a vybrané aplikácie:

Spracovanie rozsiahlych mikroskopických experimentálnych dát (FFT, 3D dekonvolúcie, modelovanie a analýza spektrálne a časovo rozlíšených dát); vizualizácia mikroskopických dát (volumetrické renderovanie, modelovanie a renderovanie povrchov objektov, segmentácia, klasifikácia objektov); simulácie bunkovej dynamiky na báze disipatívnej časticovej dynamiky; numerické metódy riešenia difúzno-reakčných rovníc a ich aplikácie pri riešeni problémov bioinformatike.
Do laboratória patrí aj pracovisko rýchleho prototypovania a reverzného inžinierstva, ktoré je zamerané na vytváranie virtuálnych trojrozmerných modelov reálnych štruktúr, resp. na výrobu hmotných trojrozmerných modelov podla virtuálnych modelov pomocou laserovej stereolitografie. Aktivity tohto pracoviska sú napr. v oblasti spracovania 3D obrazu pre aplikácie v biomedicíne a dokumentovanie kultúrno-historických / architektonických pamiatok.
lzv01
lzv02
lzv03
lzv04
lzv05
lzv06
lzv07