Projekty štrukturálnych fondov

NanoNet 2: Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2
ITMS: 26240120018
príjimateľ projektu: Medzinárodné laserové centrum
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. František Uherek, PhD.
trvanie: 1/2010 – 6/2014

SMART II: Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II
ITMS:26240120029
príjimateľ projektu: Slovenská technická univerzita (STU)
zodpovedný riešiteľ za STU: Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
zodpovedný riešiteľ za MLC: Prof. Ing. František Uherek, PhD.
trvanie: 2/2010 – 7/2014

KC INTELINSYS: Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
ITMS: 26240220072
príjimateľ projektu: Slovenská technická univerzita (STU)
zodpovedný riešiteľ za STU: Doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
zodpovedný riešiteľ za MLC: Prof. Ing. František Uherek, PhD .
trvanie: 9/2011- 12/2014

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ