Projekty VEGA

VEGA 1/0714/18, Pulzná laserová depozícia nanovlákien z oxidov kovov – štúdium rastových procesov a charakterizácia ich vlastností
zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.
trvanie: 2018 – 2020

VEGA 1/0929/17, Návrh, príprava a charakterizácia pokročilých štruktúr pre integrovanú fotoniku
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. František Uherek, PhD.
trvanie: 2017 – 2020

VEGA 2/0071/16, Modelovanie elektrického poľa srdca na výskum prejavov funkčných a štrukturálnych zmien myokardu v meraných EKG signáloch
zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA
trvanie: 2016 – 2018

VEGA 1/0070/16, Klinicky relevantné experimentálne modely nádorov
zodpovedný riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD. (spoluriešiteľ LF UK)
trvanie: 2016 – 2018

VEGA 2/0123/18, Povrchy a 2D materiály: 2D-SURF
zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrCs. (spoluriešiteľ FU SAV)
trvanie: 2018 – 2020